Zapamatovat
Martin Lanta
Affiliate manager
605306543 e-mail
Obchodní podmínky EKO-BLOG NAŠE FILOSOFIE

Obchodní podmínky

spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese udrzitelny-nakup.cz.

Poskytovatelem provizního systému je:

Firma: Fair Marketplace s.r.o.

Sídlo: Čestmírova 555/15

IČ: 19971010

(DIČ): není plátce

Tel.: +420 605 306 543

E-mail: spoluprace@udrzitelny-nakup.cz

(dále jen jako „Partner“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Partnera.

1.2. Registrací do provizního systému vyslovují E-shop i Partner svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě strany zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami.

1.3. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a E-shopem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.4. Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace AffilBox, kterou poskytuje společnost AffilBox s.r.o., Jahnova 8 Pardubice 530 02 IČ: 28777000 DIČ: CZ28777000.

2. Vymezení pojmů

2.1. Webové stránky Partnera jsou stránky Partnera umístěné na adrese udrzitelny-nakup.cz.

2.2. Kampaň určuje způsob a nastavení marketingové a jiné činnosti, který Partner blíže definuje v provizním systému a nabízí jej E-shopu k reportování počtu prokliků, nebo hodnoty konverzí. Kampaní se zejména rozumí to, které webové stránky E-shopu mají být prostřednictvím provizního systému propagovány. Podmínky kampaně jsou uvedeny v nastavení kampaně v aplikaci AffilBox a e-shop byl o nich předem informován.

2.3. Proklik je akce Návštěvníka, která je cílem kampaně. Proklikem se rozumí zejména kliknutí na tlačítko, či odkaz vedoucí na webové stránky E-shopu a je započítána v administraci platformy AffilBox Partnera.2.4. Konverze je akce Návštěvníka. Konverzí se rozumí zejména dokončení nákupu zboží či objednávky služeb E-shopu. Z návštěvníka se konverzí stává zákazník E-shopu.

2.5. Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje zboží či služby Poskytovatele. Metodami propagace se rozumí zejména:

2.6.1.a) umístění reklamního obsahu (zejm. zobrazení produktů e-shopu) na webových stránkách Partnera;

2.6.1.b) uvedení reference na zboží či služby E-shopu prostřednictvím blogu a článků;2.6.1.c) rozeslání e-mailů informujících o zboží či službách E-shopu osobám, které s touto formou marketingu vyjádřili náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;

2.6.1.d) odkaz na zboží či služby E-shopu prostřednictvím sociálních sítí;

2.5. Návštěvníkem je osoba, která navštíví webové stránky E-shopu na základě činnosti vyvíjené Partnerem.

2.6. Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený E-shopu v rámci provizního systému Partnera. 

2.8. Provizním účtem je účet E-shopu vedený Partnerem v internetové aplikaci AffilBox v rámci administrace provizního systému, ke kterému má E-shop on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Prokliků, objednávek a provize.

3. Účast v provizním systému

3.1. Účast v provizním systému vzniká registrací, nebo přihlášením E-shopu v provizním systému Partnera (AffilBox).

3.2. E-shop odpovídá Partnerovi za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je E-shop povinen o této skutečnosti bezodkladně Partnera informovat.

3.3. E-shop nemá právo měnit žádné nastavení své kampaně , zejména výši cenu za kliknutí, % za konverzi atd. Všechny tyto atributy kampaně jsou předem domluveny a E-shop je s nimi srozuměn.

4. Práva a povinnosti Partnera

4.1. Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst E-shopu či jím nabízeného zboží a služeb.

4.2. Partner nesmí propagovat zboží či služby E-shopu na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.

4.3. Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.

4.4. Partner je oprávněn využít k propagaci E-shopu všech textových a obrazových materiálů obsažených v jeho dodaném XML feedu. 

4.5. Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, robotů k znovunačítání prokliků či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu prokliků na produkty E-shopu.

5. Práva a povinnosti E-shopu

5.1. Pro získávání informací o konverzích a klicích  jsou využívány soubory cookie v počítačích zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Partner v rozhraní aplikace v kampani E-shopu. Partner bere na vědomí a E-shop neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou konverzi nenáleží Partnerovi provize.

5.2. E-shop se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné prokliky nebo konverze  provizi dle článku 6 těchto obchodních podmínek.

5.3. Partner je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu obchodních podmínek je Partner povinen E-shopu oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který E-shop zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení.

6. Provize

6.1. Výše provize je uvedena v provizním systému v kampani E-shopu.

6.2. Partner umožňuje E-shopu odstoupit od smlouvy kdykoliv, dle ustanovení bodu 8.2.1 těchto obchodních podmínek.

7. Výplata provize

7.1. Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v provizním účtu (kampani) E-shopu  je vyšší než částka 500 Kč.

7.2. Pokud zůstatek provize v provizním účtu Partnera (kampani E-shopu) překročí částku uvedenou výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím provizního účtu/kampaně E.shopu. Na základě žádosti Partnera bude E-shopu zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat. 

7.3. Splatnost faktury vystavené Partnerem bude 14 dní od jejího vystavení a zaslání E-shopu. 7.4. Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na provizním účtu (kampani) ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. 

7.5. Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky.

7.6. Faktura je vystavená E-shopu s fakturačními údaji uvedené v nastavení jeho kampaně 

 

8. Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik

8.1. Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu neurčitou.

8.2. K zániku dohody o spolupráci může dojít:

8.2.1.a) Dohodou mezi E-shopem a Partnerem.

8.2.1.b) Výpovědí E-shopu nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem od doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

8.3. V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u E-shopu, na které mu ke dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury.

10. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,

  • na přenositelnost a právo na kopii osobních údajů,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.

E-shopy, kteří se registrovali do partnerského programu souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním programu, či s předmětem podnikání Partnera.

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 1.1.2024.